Tự động & CNTT

 • Hệ thống giám sát tòa nhà
 • Phân tích, thiết kế và lập trình tự động hóa công nghiệp:
  • PLC (Programmable Logic Controller) systems;
  • SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition);
  • DCS (Distributed Control System);
  • HMI (Human Machine Interface) application;
  • MES (Manufacturing Execution System
 • Thiết bị phục vụ nhà thông minh, thành phố thông minh (Smart home, smart city...)
 • Traffic remote control system
 • Hệ thống định vị toàn cầu, nhắn tin, truyền dữ liệu vô tuyến
 • Hệ thống nhận dạng tần số vô tuyến
 • Giải pháp IT chuyên nghiệp
 • Trung tâm dữ liệu/Mạng diện rộng (BoQ, Thiết kế, Triển khai và Điều hành), Mạng, bảo mật hệ thống và dữ liệu
 •  Hệ thống (tất cả các nhà cung cấp phần cứng)
 •  Servers (MS Windows, Linux & Unix based Servers)
 • Giải pháp thương mại điện tử

NN_TDH