Năng lượng

  • Năng lượng tái tạo (từ chất thải, gió, nắng, thủy triều, sóng biển,…)
  • Nhà máy điện
  • Phát điện
  • Truyền tải và phân phối điện
  • Hệ thống thứ cấp
  • Tủ chuyển mạch, tủ đóng cắt, tủ hòa đồng bộ, hệ thống bù công suất

field2