Môi trường và cấp thoát nước

  • Hệ thống cấp thoát nước
  • Hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt
  • Hệ thống xử lý nước khoáng, nước tinh khiết
  • Hệ thống nước khử khoáng cho công nghệ (cho ngành dược, điện tử, xi mạ,…)
  • Xử lý nước thải
  • Xử lý khí thải, khói thải
  • Xử lý rác thải
  • Đánh giá tác động môi trường

NN_MT