HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

11:45 - 22/04/2020

Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 18/04/2020 diễn ra thành công tốt đẹp

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội:

670

694

679

696

597

698

702

705

706

713

717

725

737

747

730

742

753

714

761

771

770

786

787

792

794

801

803