BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

16:32 - 26/04/2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Bien_BYn_YHCY_001Bien_BYn_YHCY_002Bien_BYn_YHCY_003Bien_BYn_YHCY_004Bien_BYn_YHCY_005Bien_BYn_YHCY_006Bien_BYn_YHCY_007Bien_BYn_YHCY_008Bien_BYn_YHCY_009