Sovigaz酸素窒素アルゴンの工場生産

Sovigaz酸素窒素アルゴンの工場生産
Trạng thái
完成した
投資家
溶接工学一員有限会社(SOVIGAZ)
プロジェクト
プロジェクトの詳細

Sovigaz酸素窒素アルゴンの工場生産

契約:

 水冷システムのデザイン、供給、インストールおよび移動.

顧客名: 溶接工学一員有限会社(SOVIGAZ)

開始日05/2009

完成日: 10/2009